1. Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom eshopu a predávajúcim www.minihu.sk je Miloš Jozefček, Osiková 3211/10, 010 07 Žilina, IČO: 53700112, DIČ: 1087119473, IČ DPH: SK1087119473, tel.: +421911943361, e-mail: info@minihu.sk (ďalej len „predávajúci“).Korešpondenčná adresa, osobné odbery, reklamácie, vrátenie tovaru a iné:
          Miloš Jozefček           Osiková 3211/10           010 07 Žilina
 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 2. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 3. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
2. Cena tovaru
 1. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH.
 3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
3. Objednávka tovaru
 1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
 • prostredníctvom nákupného košíka na minihu.sk
 • zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@minihu.sk
 • telefonicky na čísle +421 902 649 079 (PO-PI: 9:00-15:00)
 1. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a pod.).
 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Platobné a dodacie podmienky
 1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
 2. prevodným príkazom zo svojho účtu, podľa inštrukcií uvedených pri objednávke
 3. dobierkou
 4. v hotovosti, pri osobnom odbere
 5. Platba je možná v mene EUR
 6. Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
 7. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom aj e-mailom.
 8. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho ktorý je skladom je do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pri tovare na objednávku je orientačná doba dodania uvedená pri každej položke. Po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
 9. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
 1. kuriérska spoločnosť GLS kuriér
 2. Slovenská pošta
 3. osobný odber
 1. Miesto odberu alebo doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 2. Predávajúci sa zaväzuje tovar primerane zabaliť a zabezpečiť. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
 3. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
5. Cena dopravy a platby

Objednávky vytvorené pracovné dni do 13:00 spravidla posielame ten istý deň.

Možnosti dopravy sú:

 1. GLS kuriér: 3,90€ (doručenie nasledujúci deň*)
 2. Packeta: 2,90€ (2-3 pracovné dni*)
 3. Osobný odber: ZDARMA (po potvrdení objednávky si objednávku môžete vyzdvihnúť na predajni)

*doba doručenia je orientačná, záleží od prepravcu a vo výnimočných situáciách sa môže predĺžiť

Nad 80€ je doprava ZDARMA!

Možnosti platby sú:

 1. Platba prevodom
 2. Dobierkou (1,20€)
 3. V prípade osobného odberu platba na predajni v hotovosti
6. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
 1. Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
 3. Kupujúci vrátenie tovaru oznámi stručným emailom na adresu info@minihu.sk , v ktorom uvedie číslo a dátum objednávky, položky ktoré vracia, dôvod vrátenia. Následne ho predávajúci informuje o spôsobe doručenia vráteného tovaru a platby. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 4. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
 7. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 4. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 5. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
7. Reklamácie a záručné podmienky
 1. Pre zakúpený tovar platia záručné a reklamačné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho.
 2. Reklamačné podmienky nájdete na www.minihu.sk/reklamačné-podmienky
8. Ochrana osobných údajov
 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Miloš Jozefček, Osiková 3211/10, 010 07 Žilina, IČO 53700112, DIČ SK1087119473, s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.minihu.sk/ochrana-osobnych-udajov
9. Záverečné ustanovenia
 1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79  Žilina 1
 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 4. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.
 5. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.